Fokkerscode
Omhoog


Elke WTSN fokker dient zich aan de bepalingen te houden

 1. Het meest recente Honden- en Kattenbesluit.
  Het doel van de HKB is om het welzijn te bevorderen van honden en katten die bedrijfsmatig worden gefokt, opgevangen, gekocht of verkocht. Daarom zijn er eisen gesteld aan de huisvesting van de dieren en de vakbekwaamheid van de verzorgers. Zie wet- en regelgeving overheidsinformatie.

 2. Het Gezondheids- en Welzijnswet voor gezelschapsdieren (huisdieren)
  Dit behelst het fundament van de fokkerscode van alle ras verenigingen. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van een dierenleven. Een dier voelt zich het best in een omgeving die geen stress, angst of pijn bezorgt.

 3. Het naleven van de fokkerscode van de rasvereniging waar men fokkerlid van is.
  Nederlandse kattenrasverenigingen hebben een gedragscode die zorgt dat een fokker ethisch en verantwoord zal fokken. De fokkerscode is samengesteld met behulp van de bovenstaande organen die wettelijke regels en adviezen uitbrengen

 4. De hierna volgende bepalingen.
  De WTSN aanvullingen behelzen onder andere bepalingen die de genetische gezondheid op lange(re) termijn van onze kattenpopulatie moeten waarborgen

Bepalingen (artikelen) van deel IV:

 1. Fokker is op de hoogte van de fokkerscode van de rasvereniging waar hij/zij lid van is en moet de bepalingen strikt naleven. Deze fokkerscode wordt u opgestuurd bij aanmelding bij de rasvereniging en is meestal te vinden op de website van de rasvereniging.

 2. Fokker zal niet bedrijfsmatig bezig zijn: de WTSN staat kleinschalige fok voor, dus geen commerciële houding, geen winstbejag enzovoort.

 3. Fokker onthoudt zich bij fokprogramma's van inteelt of lijnteelt (kruisingen tussen nauw verwante lijnen zoals vader/dochter, moeder/zoon, broers/zusters, neven/nichten) en probeert een zo goed mogelijke “outcross” te realiseren bij het zoeken van een kater voor de poes. U kunt om advies vragen bij de kerngroep over de mate inteelt van een bepaalde combinatie of vragen naar alternatieven. (zie Note)

 4. Fokker onderschrijft het “fokken in de breedte”: het inzetten van meer poezen en katers bij de fok dan nu gebruikelijk is. Fokker stimuleert daarom dat leden “niet structureel” een nestje fokken, en dat jonge katers meer (en korter) worden ingeschakeld als dekkater bij de fok. Dit alles onder begeleiding, en (naar keuze van de fokker) verantwoordelijkheid en cattery naam van fokker.

 5. Fokker laat kittens opgroeien in de huiskamer, met eventuele andere huisdieren en mensen. Fokker behoort de koper voldoende informatie te verschaffen over karaktereigenschappen en verzorging van het kitten.

 6. Het plaatsen van de geboorte van een nestje op de WTSN website en het gebruik maken van de kittenbemiddeling is alleen mogelijk als de fokker de registratie van een cattery kan overleggen.

 7. Vroegcastratie (castratie voor overdracht bij 13 weken) is zonder overleg met de kerngroep en/of de nieuwe eigenaar niet toegestaan

 8. Het plaatsen van een kater op het WTSN dekkater overzicht op de website, ook als die slechts kortdurend beschikbaar zal zijn, gebeurt alleen na een besluit van de kerngroep. Een dekking tussen een WTSN poes en een niet WTSN kater moet te allen tijde bij de kerngroep aangevraagd worden. Kittens geboren uit een combinatie waarvan de dekkater niet bekend is of geaccepteerd is door de kerngroep, kunnen geweigerd worden bij de kittenbemiddeling

 9. Fokker moet open en eerlijk zijn ten aanzien van fokproblemen en moet op eigen initiatief aangeven als er problemen zijn bij de dekking, de dracht, de geboorte of in de eerste levensweken van de kittens. Ook erfelijke afwijkingen van hun kittens die later openbaren moeten gemeld worden aan de kerngroep.

 10. Fokker houdt zich aan de richtprijzen van dekkingen en verkoopprijs van kittens zoals die door de WTSN per kalenderjaar vastgesteld worden. Fokker is verplicht een dek- en koopcontract te gebruiken. Standaard contracten zijn van de WTSN website te downloaden.

 11. Fokker behoort de kopers van zijn katten nadrukkelijk duidelijk te maken dat het gewenst is contact met de fokker op te nemen, mochten zich problemen met het kitten of de kat voordoen. Fokker kan dan naar vermogen hulp of advies aanbieden. De WTSN kerngroepleden zullen bij een meningsverschil tussen fokker en koper trachten te bemiddelen.

 12. Als WTSN fokker zich niet houdt aan bovenstaande fokkerscode kan de kerngroep besluiten de fokker per direct uit te sluiten als werkgroep lid.

Zie ook Rechten & Plichten

Omhoog Rechten & Plichten Fokkerscode

Copyright © 1999-2011 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 22-07-2011